Committees

IACMR Education Committee (current)

Neng Liang, China Europe International Business School (Chair)

Xuhong Li, Fudan University

Jia Lin Xie, University of Toronto

Zhi-Xue Zhang, Peking University

Wei Zeng, Hunan University