IACMR Election

Nomination and Election Committee


 Nomination and Election Committee

Neng Liang, CEIBS (Chair)

Chao Chuan Chen, Rutgers University 

Xiaoping Chen, University of Washington

Jiing-Lih Larry Farh, CEIBS

Ray Friedman, Vanderbilt University

Anne Tsui, Arizona State University

Jia Lin Xie, University of Toronto

Shuming Zhao, Nanjing University

Jing Zhou, Rice University