Awards

2012 Winners

First Prize Awards
Cheng Chen, Huazhong University of Science and Technology, China
Kaifeng Jiang, Rutgers University, USA
Minghua Li, Copenhagen Business School, Denmark
Hongyan Qu, Peking University, China
Jie Wang, City University of Hong Kong, Hong Kong

Second Prize Awards
Zhujun Ding, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Jing Betty Feng, Georgia State University, USA
Wan Hsien Hu, Dong Hwa University, Taiwan
Daomi Lin, Peking University, China
Xiao-Xiao Liu, Nanyang Technological University, Singapore