Training Programs

Faculty Advisors

(in alphabetical order):

 1. Chao C. Chen, Rutgers University;
 2. Xiao-ping Chen, University of Washington
 3. Jiing-Lih Larry Farh, Hong Kong University of Science and Technology
 4. Jinyu He, Hong Kong University of Science and Technology
 5. Xu Huang, The Hong Kong Polytechnic University
 6. 6.Liangding Jia, Nanjing University
 7. 7.Haiyang Li,Rice University
 8. 8.Jian Liang, Shanghai Jiaotong University
 9. 9.Jiangyong Lu, Peking University
 10. 10.Wei Shen, Arizona State University
 11. Ann Zhang, Peking University
 12. Jing Zhou, Rice University
 13. Xueguang Zhou, Stanford University
 14. 14.Zhen Zhang,Arizona State University