Committees

Research Committee (2021-2023)

Macro Track

  • Lori (Qingyuan) Yue, Columbia Business School (Co-Chair)
  • Eric Zhao, Indiana University (Co-Chair)
  • Han Jiang, Tulane University 
  • Cuili Qian, The University of Texas at Dallas
  • Shipeng Yan, The University of Hong Kong

Micro Track

  • Ning Li, Tsinghua University (Co-Chair)
  • Wu Liu, Hong Kong Polytechnic University (Co-Chair)
  • Huiwen Lian, University of Kentucky
  • Wendong Li, Chinese University of Hong Kong
  • Chiahuei Wu, Leeds University