Committees

Research Committee (2021-2023)

Macro
Lori (Qingyuan) Yue, Columbia Business School (Co-Chair)
Eric Zhao, Indiana University (Co-Chair)
Han Jiang, Tulane University 
Cuili Qian, The University of Texas at Dallas
Shipeng Yan,The University of Hong Kong

Micro
Ning Li, Tsing Hua University (Co-Chair)
Wu Liu, Hong Kong Polytechnic University (Co-Chair)