About Us

Research Committee

Macro

Eric Zhao, Indiana University (Co-Chair)
Lori (Qingyuan) Yue, Columbia Business School (Co-Chair)

Micro

Wu Liu, Hong Kong Polytechnic University (Co-Chair)
Ning Li, Tsing Hua University (Co-Chair)